Biết bạn học làm chung công ty, thanh niên ủ mưu hãm hiếp để hồi ức